WMO

 

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een nieuwe wet, die sinds 1 januari 2007 van kracht is. In de Wmo is vastgelegd dat gemeenten er in Nederland voor verantwoordelijk zijn dat ook mensen met beperkingen mee kunnen doen in de samenleving. Dat meedoen geldt ook voor ouderen en mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Voor de ondersteuning die zij nodig hebben om in de samenleving te kunnen participeren, zijn gemeenten verantwoordelijk.

In de WMO zijn voorzieningen ondergebracht die voorheen vielen onder de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg) en delen van de AWBZ. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verstrekking van rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden. De gemeenten hebben een grote vrijheid om zelf regelingen te maken en voorzieningen te treffen.

In de WMO staan ook andere verantwoordelijkheden van gemeenten beschreven, zoals ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers, beleid rond verslaving, maatschappelijke opvang (van daklozen), leefbaarheid en samenhang in buurten en wijken, preventieve voorzieningen voor jongeren en informatie en advies via lokale loketten.

In de WMO staat nadrukkelijk dat gemeenten veel verantwoordelijkheid bij de burgers zelf moeten leggen. Burgers moeten in staat gesteld worden om veel meer voor elkaar te zorgen.


Klik hier om de gemeenteverordening te lezen.